Kenet egy embernek

Kenneth Hagin a Nyomdokain jó néhány, ma már szintén nemzetközi hírnevet szerzett tanító és prédikátor halad, akik a kenet egy embernek előtt sem tagadják, hogy hatalmas bátorítást és rendszeres inspirációt merítettek Hagin tanításaiból és személyes példájából.

Kenneth E. Hagin közel hetven évig szolgált kenet egy embernek keresztény közösségekben. Kenneth Hagint saját fiatalkori, megdöbbentő megtapasztalása Isten Igéjének erejéről, amely talpra állította őt egy teljesen reménytelen fizikai állapotból, arra a megingathatatlan meggyőződésre, mondhatni mennyei látásra juttatta, hogy az írott Ige, a Szentírás szövege hatalmas mennyei erőtöltettel rendelkezik. Ez a felismerés pontosan megfelel a Zsidó levél 4.

Hagin már tizenéves kora végétől kenet egy embernek a mindent megmozgató, szellemi, lelki, fizikai realitásokat átalakító Igében hitt, és erről prédikált mindenhol, ahol elfogadták látását.

A Szentírással való bensőséges viszony egyik úttörője volt. Az igetanulmányozás számára egyáltalán nem vallásos kötelességet vagy tudományos kutatómunkát jelentett, hanem szellemi táplálkozást, étkezést, amely ugyanúgy — sőt jobban — hozzátartozik az ember mindennapjaihoz, mint a természetes táplálkozás.

Az ima ilyen megközelítésben szintén nem napi feladat, amelyet teljesíteni kell, hanem a szellemi ember lélegzetvétele. Gyógyulása után hamarosan részesült a Szentlélek-keresztségben, és ezután egész életében Isten Szellemének vezetését kívánta követni, annak ajándékaiban járt, és nagyra becsülte a Szellem megnyilvánulásait.

Ezzel együtt mindvégig megmaradt egyszerű, józan, amerikai vidéki embernek, aki nagy természetességgel működött természetfölötti síkon, és soha nem veszítette el egyensúlyérzékét a természetes és a szellemvilág vonatkozásaiban, megítélésében. Ezért is taníthatta olyan látványos eredménnyel a fiatal karizmatikusokat a Szentlélekről. Tanításainak legkedveltebb témái közé tartozik a Szentlélek ajándékainak, azaz megnyilvánulásainak taglalása sok bibliai példával és nagyszámú személyes történettel illusztrálva.

Fő üzenete ifjúkorától utolsó napjaiig ugyanakkor a hit volt. Ezért, amit Isten kimondott, az azonnal meg is jelent a fizikai világban lásd: teremtés. A bibliai hit tehát olyan, mint Isten hite: a szó erején alapul. Ez is hasznos lehet, de nem elég. Mint ahogy a magvetőről szóló kenet egy embernek a pusztán csak megértett Ige ugyan jobb reménységre jogosít fel, mint az első körben szereplők helyzete, akiknek a Sátán azonnal kiragadja a szívükből az üzenetet, mielőtt befogadták volna, de ez az állapot még nem hozza meg azokat a változásokat az ember életében, amelyeket a tényleges bibliai hit eredményez.

kenet egy embernek paraziták kezelése Irkutszkban

Az Igének le kell hatolnia kenet egy embernek ember bensőjébe, szellemébe, és ott meg kell gyökereznie, teret kell kenet egy embernek. Az utóbbi nem jön létre felszínes szellemi élettel, félfüllel hallgatott prédikációkkal vagy futtában olvasott Biblia-versekre való homályos emlékezéssel.

Ha valaki folytonosan táplálkozik az Igével, és felkent üzeneteket hallgat, mindenképpen komoly változásokon megy át belső és külső élete is, mert az Ige közben cselekszik, hiszen eleven szellemi valóság, Isten ereje van benne, az élet lehelete. Kenneth Hagin a hitben járást aktív, cselekvő magatartásnak látta. Rendkívüli fontosságot tulajdonított az ember által kimondott szónak. Meggyőződése volt, hogy sok ember saját hitetlen beszédének az áldozata.

Volt ugyan helye teológiájában a szellemvilágról való kijelentéseknek, nem utasította el a démonok kiűzését, sőt esetenként gyakorolta is, viszont nem kívánta figyelmen kívül hagyni az ember felelősségét, és gyakran igyekezett rámutatni a felelőtlen, hitetlen beszéd káros következményeire. Nem azt akarta, hogy az emberek tagadják le, ha bajban vannak, vagy hogy ne nevezzék meg betegségüket — bár ehhez hasonló vádakat bőségesen lehetett hallani Haginről és a hit-mozgalom más kenet egy embernek —, hanem azt próbálta megmagyarázni hallgatóinak, hogy reálisan felmért állapotukból is tekintsenek fel hittel egy, az állapotuknál is nagyobb, időtállóbb, megbízhatóbb valóságra: Isten beszédére — és magára Jézus Krisztusra, a megtestesült Igére, a hit szerzőjére és bevégzőjére.

Maga Jézus is hasonlóan viszonyult a hozzá forduló, betegségekkel, nyomorúságokkal kenet egy embernek emberekhez: hitet kívánt tőlük, semmi mást. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Kenneth Hagin erre akarta megtanítani nemzedékét és az utána következő hívő generációkat, mert az utat ő maga is megjárta előttünk, és a hit jelentette számára az egyetlen lehetőséget az életben maradásra, gyógyulásra, felemelkedésre szellemi, fizikai, anyagi területen egyaránt, ez segítette győzelemre az akadályok fölött földi pályafutásában.

Hagin Születésének története több könyvében szerepel, mert élete első bizonyságát már első földön töltött napján megtapasztalta: kenet egy embernek koraszülött, szívhibás gyermekként semmi életjelet nem mutatott, az orvos ezért halottnak nyilvánította. Csak nagyanyja fedezett fel valami egészen apró, légzésre utaló mozgást a kisfiún, és az orvossal vitába szállva megpróbálta táplálni és gondozni — mivel a gyermek anyja szintén súlyos állapotban volt. Hagin úgy emlékszik vissza a gyermekkorára, hogy soha nem játszhatott, sportolhatott úgy, mint más, egészséges gyerekek — szívbetegsége és vérösszetételének hibája miatt.

Egyes iskolatársai még vissza is éltek hátrányos fizikai helyzetével és durván, kegyetlenül bántak vele, úgyhogy kisiskolás korában különböző trükkökkel tudta csak megvédeni magát bizonyos brutális bántalmazásoktól. Nem sokkal tizenhat éves kora előtt viszont már ágyba döntötte a súlyos betegség, és az összes őt kezelő orvos egyöntetűen reménytelennek nyilvánította az állapotát.

Közöttük olyasvalaki is, aki az országos hírű Mayo Klinikán szerzett régebben gyakorlatot.

Kőbányai Szent László Plébánia

Ugyanakkor ez orvosi szemmel is, természetes emberi ésszel is képtelenségnek tűnt; két súlyos szervi szívrendellenességgel, teljesen lebénult állapotban a kenet egy embernek fiú már élőhalottnak számított: már az is háromnegyed órába telt, hogy a kezét kinyújtsa egy pohár vízért. Vérvételkor az orvos megriadva látta, hogy a fiú vérének a színe teljesen elüt a normálistól, valamilyen világos színű, híg folyadék folyik ereiben — mindez a közelgő vég képét vetítette a család és a szűkebb közösség elé.

Kilencévesen Az I Believe In Visions című, későbbi ben megjelent könyvében Kenneth Hagin pontosan leírja mindezeket a részleteket, és azt is, ahogyan három, egymást követő alkalommal szó szerint meg is halt kenet egy embernek betegágyon: szelleme elhagyta a testét, és egy lefelé tartó pályán látta eltűnni a föld fényeit.

A zuhanórepülésben egyre sötétebb, feketébb világ vette körül, és egyre nagyobb volt a forróság: mindezt test nélkül is érzékelte. Végül itt-ott fellobbanó tüzeket, fekete üregeket látott közeledni, sőt egy valóságos lángtenger kezdte vonzani még jobban lefelé, mint vasat a mágnes.

Világosan érezte, hogy nem akar menni, de a szelleme nem tudott kibújni ebből a magnetikus vonzásból, sőt a szemét sem tudta levenni arról a helyről testen kívül. Sok évvel később még mindig úgy látta mindezt maga előtt, mint ahogy azon a napon történt. Hamarosan egy bejárat elé kenet egy embernek.

Betegek kenete - Máriagyűdi Kegyhely

Ez volt a pokol kapuja. Ott egy kicsit megtorpant — továbbra sem akart bemenni. Megérezte, hogy még egy lépés, és örökre eltűnik ott bent; azon a rettenetes helyen, és nem tud többé onnan kijönni… Akkor egy nehezen kivehető formájú szellemi lény odalépett hozzá, és karon fogva be akarta kísérni.

Abban a pillanatban egy erős hang szólalt meg valahonnan felülről olyan erővel, hogy megrázta körös-körül az egész helyet.

Nem derült ki, kinek a hangja volt, Jézus szólt-e, vagy talán egy angyal. Nem volt érthető, amit mondott, mert nem angolul beszélt. Ahogyan ez a beszéd elhangzott, a szellemi lény levette a kezét a fiatal fiúról — azaz a szelleméről.

Események Betegek kenete Jézus mindig különös figyelemmel és szeretettel fordult a betegekhez. Soha sem a betegség, hanem a szenvedő ember volt a fontos számára. Az emberi személy a test-lélek egysége, és ezért a betegség és a szenvedés is az egész embert érinti, és az egész ember szenved. Amikor Jézus lehajol egy beteghez, az embert akarja gyógyítani. Ennek az irgalmas szeretetnek a közvetítését bízta rá az egyházra, amikor a betegek szentségével a testben, lélekben szenvedő embert a kegyelem erejével gyógyítja.

Ekkor egy láthatatlan erő, mint egy forgószél, felkapta és felfelé sodorta, s egyre távolodott és távolodott a tűztől, a hőségtől és a teljes sötétségtől — valahol a sötét birodalom felső szélén pedig már újra látni kezdte a föld fényeit. Látta a nagyszülői házat, és szelleme átmenve a falon a hálószobába érkezett, majd visszalépett a testébe — a száján keresztül. Ezután újra meg tudta szólítani az odagyűlt családtagokat, de még mielőtt akár el is búcsúzhatott volna édesanyjától, aki kinn, a ház előtt imádkozott, szelleme újra elhagyta a testét, aztán még egyszer — vagyis az előbbi jelenet még kétszer megismétlődött.

Megkereszteltek vízzel! A tekintéllyel szóló hang azonban újra és újra megrázta a pokol kapuit, és a fiatal Hagin harmadszor is elhagyhatta a kárhozat helyét — felfelé. Hozzád jövök az Úr Jézus Krisztus nevében. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és tisztíts meg! Ez Erőtlen és tehetetlen fizikai állapota ellenére nagy boldogság töltötte el. De ez már nem érdekelt. Tudtam, hogy készen vagyok. Aznap kenet egy embernek arra gondolt, hogy este talán már nem lesz a földön többé — de hálásan megköszönte az Úrnak az üdvösséget, az örök életet, a kegyelmet, azt, hogy nem hagyta gyógyszerek férgek férfiak listája a pokolban — és ezután mosolyogva, Istent dicsérve aludt el.

Így telt el nap nap után, hét hét után, egyik hónap a másik után… Őszre már az állapota annyit javult, hogy lassan, fokozatosan elkezdhette olvasni a Bibliát.

Az Újszövetséggel kezdte, mert orvosai szerint még mindig bármikor meghalhatott — így aztán a legfontosabb üzeneteket kívánta megismerni legelőször. Úgy érezte, a belsejében felragyog a világosság, sőt minden, ami körülveszi a betegágyon, fényárban úszik. Ennek az Igének erejét, hatalmát, jelentőségét soha nem felejtette el többé. Kitartóan imádkozni kezdett Istenhez, hogy mutassa meg számára, hogyan válik gyakorlattá az életében, amit olvasott.

Egy napon azután valóságos hit töltötte el: még ugyan nem érezte testében a gyógyulást, de szellemében történt valami, egyszerre csak megvolt a belső bizonysága, s ennek alapján felkelt a betegágyból — először környezete nagy rémületére, majd ámulatára, mert nem esett össze holtan, ahogyan várták.

Bebizonyosodott, hogy nem holmi színlelt, magára erőltetett helyzet volt ez, hanem valódi gyógyulás Isten erejével! Kenet egy embernek napra erősödött, enni kezdett, és hamarosan nemcsak az ágyat tudta elhagyni, hanem a városba is saját lábán sétált be.

MБSODIK FEJEZET

Ahogy az utcán állva nézte a nyüzsgő, vásárló tömeget, könnyek folytak végig az arcán a hálától, a boldogságtól, hogy Isten beszéde ennyire igaz, ennyire valóságosan működik, és hogy ez az igazság megcáfol kenet egy embernek fölülhalad minden emberi gondolatot, tudást, tapasztalatot, érzést és ítéletet… Még nem érezte a gyógyulást, de megvolt a belső bizonyossága, s ennek alapján felkelt a betegágyból Hagin soha nem bátorította az embereket arra, hogy bebeszéljék maguknak a gyógyulást, aztán kidobják a gyógyszereket, elutasítsák az orvosi segítséget, és utána esetleg belehaljanak a kísérletbe.

Mindig hangsúlyozta, hogy a hit igazi működése a szellemben történik, és konkrét, megtapasztalható esemény, nem az akarat és a képzelet műve. Ő is sokáig akarta a gyógyulását, sokáig kereste kenet egy embernek útját — de akarati, képzeleti szinten ez a dolog számára sem működött.

A Szentlélek konkrét, nyilvánvaló érintése, a hit belső bizonyosságának kenet egy embernek valósága kellett ahhoz, hogy megtegye első lépéseit az ágyról lefelé. Gyógyulásának ez a bizonysága ezreket, sőt talán milliókat bátorított arra, hogy megtalálják a hitnek a maguk számára megoldást hozó mértékét, hogy Istenre nézzenek bajaikban, és a lehetetlent is megvalósítsák, amikor már minden emberi segítség hiábavalónak bizonyul.

Kenneth Hagin egy idő után megvizsgáltatta magát, és az kenet egy embernek a betegség nyomát sem találták — saját elmondása szerint egyszer volt ezután még egy komolyabb szívpanasza, amely rövid ideig tartott, és amelynek oka tisztázódott számára — későbbi évtizedeit pedig makkegészségesen, fejfájások, influenza és ehhez hasonlók nélkül élte le.

Menü Betegek kenete "Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. A betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét.

A fiatalember hamarosan, már ban elkezdett prédikálni, először a baptista egyházban, és mindenütt bizonyságot tett gyógyulásáról. Baptista körökben ezeket a tényeket — finoman szólva — nem fogadták egyértelmű lelkesedéssel. Hamarosan viszont kenet egy embernek teljes evangéliumi, nyelveken szóló hívőkkel, akik között otthonosan érezte magát, hiszen gyógyulása alkalmával őt is az Úr ereje érintette meg, ugyanaz a Szellem, amely egyéb módon is megnyilvánult, munkálkodott a természetfölötti jelenségeket vállaló keresztények között.

Látása kiszélesedett: ismerte már Jézust, aki gyógyít, aki Szentlélekkel keresztel, s lassanként a Biblia más igazságai is kezdtek megnyílni előtte, ahogy tanulmányozta az Írásokat, és hirdette, gyakorolta, amit felfedezett.

Ezután egyre többet szolgált pünkösdi gyülekezetekben: tizenkét év alatt öt texasi gyülekezetnek volt a pásztora. Két gyermekük született: Kenneth Jr.

parazita tabletták emberek vélemények

Semmi nem lehetett volna nagyobb jutalom, mint férjemmel együtt az Úr Jézus Krisztusért tevékenykedni… A korai évek nehezek voltak. Nem voltunk jómódúak.

Kenet, ken, felken

És amikor Isten utazó szolgálatra hívta el Kennethet — vagyis amikor nyolc éven át egyfolytában úton volt az ország különböző helyein — akkor rendkívül nehéz volt mindnyájunknak. De akármenynyire kemény idők is voltak azok, Isten átsegített minket rajtuk. A család először baptista, majd metodista imaházba járt, ez utóbbi volt Oretha megtérésének színhelye. Szülei is hitre jutottak eközben, de apja inkább pünkösdi gyülekezethez kívánt csatlakozni, mivel az ottani igehirdetést hitelesebbnek tartotta.

Így jutottak el a közeli Tom Bean nevű helyen zajló istentiszteletekre nyarán, ahová éppen akkor kenet egy embernek egy fiatal, megnyerő, és Isten tüzével prédikáló pásztor — a neve Kenneth E. Hagin volt… Oretha első látásra vonzalmat érzett iránta, de megismerkedésük után Hagin is félreérthetetlen tanújelét adta érdeklődésének. Szinte azonnal találkozni kezdtek persze a család jelenlétébenés ezeket az alkalmakat kenet egy embernek jegyesség követte, házasságkötésükre is viszonylag rövid időn belül, Oretha nem is kifogásolta ezt, s a maga részéről szintén elkötelezte magát Kenet egy embernek feltétlen szolgálatára.

Hagin időskorában a házasságról szólva megjegyzi, hogy fontos ilyen és más lényeges kérdéseket tisztázni házasságkötés előtt. Ugyanis éppen elég szenvedő pásztort látott élete során, akiket feleségük állandóan vádolt amiatt, hogy Istent követték, és kenet egy embernek elhívásukban jártak.

Voltak, akik házastársuk nyomására felhagytak a szolgálatukkal, és ezután tönkrement az életük — semmivel sem lettek sikeresebbek a civil életben, mert engedetlenek voltak Isten rájuk vonatkozó eredeti tervét illetően. Megemlékezik arról, hogy fiatal lányként azt szokta mondani, semmiképpen sem szeretne prédikátor felesége lenni. Ugyanis a dolog vége az lesz, hogy pontosan azt fogjátok majd csinálni!

A harmincas évek végén természetesen még nem volt az Egyházban igei tanítás az kenet egy embernek áldásról, Isten ellátásáról, a bővelkedésről. Hagin a maga bibliatanulmányozásai alapján értette meg, hogy Isten gondoskodni akar gyermekei anyagi szükségeiről, és le akarja venni róluk a megélhetés terheit.

Ifjabb Kenneth Hagin ezzel kapcsolatban elmondja, hogy apja már akkor hirdette Isten gondviselését anyagi területen, amikor még ütött-kopott autója is felmondta a szolgálatot, és buszokon zötykölődve jutott el szolgálati célállomásaira. Ez idő tájt kopottan és nélkülözve élte napjait, és minden számla kifizetését imameghallgatásnak vehette… Valóban nem arra nézett, ami a szeme előtt volt.

Azt vallotta, hogy a spontán ihletés legjobb előszobája a szívós, kitartó, kenet alatt végzett bibliatanulmányozás ben, körülbelül tízéves házasságuk idején, amikor gyermekeik még kisiskolások voltak, lezárult a helyi szolgálat Kenneth Hagin életében, és elkezdődött a sok utazással járó helyközi tanítói munka. Ezután az év nagy részében távoli helyeken prédikált és tanított, legalább a karácsonyi ünnepekre ugyan mindenképpen megpróbált hazatérni, de a család örült, ha néhány napig egyfolytában velük volt.

Oretha legtöbbször otthon maradt, hogy nevelje a gyermekeket, gondoskodjon minden szükségükről — és néha egyedül is komoly anyagi gondokkal kellett szembenéznie. Ez a nyolc év hívő életükben valóban a kemény pusztai vándorlást jelentette.

Hagin maga is visszaemlékezett néhányszor arra, hogyan várta néha, hogy otthonától távolodva autójával befordulhasson az első utcasarkon, és azután szabad utat engedhessen könnyeinek… Nem tette boldoggá a sivár szállodai megfizethető féreggyógyszerek töltendő magányos esték kilátása.

Betegek kenete A betegek kenete az a szentség, amellyel az egyház a betegségben szenvedő híveit a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlja, hogy megenyhítse és megmentse őket. Erőt ad a szenvedésben, megerősít a kísértések ellen. A halálos bűnöket eltörli, ha már gyónni nem tud, valamint a testi gyógyulást segíti.

Sokszor egész éjszaka autózott hazafelé, hogy legalább egy reggeli erejéig együtt lehessen övéivel, azután újra mennie kellett a következő állomáshelyére. Amerikában abban az időben a mainál gyakrabban fordultak elő többhetes tanítássorozatok, amelyekre az akkor ismert legígéretesebb vendégszónokokat hívták meg — és Kenneth Hagin ebben a kategóriában is a legjobbak közé tartozott. Sok volt a meghívása, de kevés az ebből származó jövedelme. Viszont ez kenet egy embernek időszak a tapasztalatszerzés, szolgálati érés szempontjából felbecsülhetetlen jelentőségű volt — ugyanakkor a végkimerülésig fárasztó.

Felesége és gyermekei pedig megszenvedték a férj és apa hiányát — igaz ugyan, hogy naponta írt nekik leveleket.

Kapcsolódó adások

A maihoz hasonló telefonos összeköttetés akkoriban még ismeretlen volt. Oretha tisztában kenet egy embernek férje munkájának fontosságával, bár azt egyikük sem gondolta — még később sem —, hogy egy Amerikán kívül is nagy hatásfokú szolgálat alapjait rakják le ezek alatt a keserves évek alatt… Oretha időnként az Úrnak öntötte ki bánatát, neki panaszolta el, ha túlságosan megviselte az egyedüllét, és érzelmei mélypontra jutottak… Egy alkalommal mindenesetre megpróbáltak kiszállni a helyközi szolgálatból, és ismét pásztorként folytatni életüket — ekkor következett be Hagin egyetlen olyan szívrohama, amely régi betegségét idézte fel, és feleségének bűnbánó imája után egy pillanat alatt újra egészséges lett… Kénytelenek voltak megérteni, hogy az a csoda, amely az ifjú Kenneth Hagint talpra állította halálos ágyáról, egyúttal kötelezi is őt arra, hogy Isten tökéletes akaratát keresse, és abban járjon.

Hagin tudta, hogy nem az Úr verte meg újra betegséggel, amikor kitért a Szentlélek vezetéséből, hanem belátta, hogy megszűnt az a természetfölötti védelem, amely a gyógyulása után egészen addig és azután is, teljes életében kísérte őt.

Több öszszejövetelen foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és elmondta, hogy más keresztény vezetők életében szintén tanúja volt az ördög térnyerésének, amikor az említett kenet egy embernek nem követték Isten útmutatásait. Ezzel ugyanakkor nem azt akarta állítani, hogy ha Isten szolgáit bajok érik, az minden esetben engedetlenség következménye… Az ő történetükben viszont egyértelműen erre utaltak a jelek — és amint megértették, miről van szó, korrigálták magukat.

Oretha viszont saját bevallása szerint ezután nem élt át egyetlen szomorú, magányos napot sem többé, még ha egyedül volt is otthon: az Úr kedves, kenet egy embernek jelenléte derűssé, vidámmá tette a következő időszakot számára — minden erőfeszítés nélkül.

Ha a férje a szolgálati útról megérkezett, egy kicsit fociztak a fiával, egy kicsit segített a ház körül, aztán indult tovább. Ez alatt a tizenöt hónap alatt a gyerekek magántanulóként, családi környezetben készültek vizsgáikra, mégpedig úgy, hogy miután apjuk a délelőtti istentiszteletek után hazajött, Oretha örömére és nagy megelégedésére otthon a lakókocsiban ebédelt, majd kora délután gyermekeit korrepetálta, hogy a tananyagban le ne maradjanak.

Körülbelül negyvenöt percet vagy egy órát pihent ezután, és esténként újabb istentiszteletre ment. Ezután viszont a család viszszaköltözött Texasba, ahol ifjabb Ken és húga, Patricia azután be is fejezték középiskolai tanulmányaikat.

Ez időtől fogva Oretha már szinte mindenhová együtt utazott Haginnel.

Legfrissebb szám

Vendégszolgálatuk alkalmával legtöbbször az őket meghívó pásztorok otthonában laktak — csak később, idősebb korukban tartózkodtak többet szállodákban —, és így teljes keresztmetszetet kaptak az egyházi emberek családi és szolgálati életéről, kenet egy embernek, gondjaikról egyaránt. Kenneth Hagin ezeket a gazdag tapasztalatait későbbi könyveiben vagy tanításait illusztráló történeteiben esetleg vezetőknek nyújtott egyéni tanácsadásaiban bőven kamatoztatta.

A maga részéről természetesen utazásai alatt sem engedte meg magának a felszínes, rapszodikus imaéletet vagy a rutinszerű, közhelyes igeszolgálatot amely kenet egy embernek módon sokfelé elterjedt a pünkösdi—karizmatikus szolgálatokban Amerikában és másutt. Állomáshelyein komoly imákkal készült az Ige tanítására, akár egyedül utazott, akár feleségével — nemegyszer még a házigazdáit is bevonta közös imákba, amíg náluk lakott.

Ilyen helyzetekben is emlékezetes látogatásokat élt át az Úrtól. Amikor helyi szolgálatban állt, időnként napokra bezárkózott az üres imaházba, és böjtökkel, hosszas imádkozásokkal kereste Istent.

kenet egy embernek

Fontos információk